Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Dziale Realizacji Świadczeń.

Bliższe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie pod adresem gopsgasawa.bip.net.pl.

Oferty będą przyjmowane do dnia 6 lutego 2023 roku do godziny 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19, 88-410 Gąsawa.

Zawiadamiam, że zwołuję XIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
  2. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców;
  3. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych;
  5. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gąsawa;
  6. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa na lata 2023-2026;
  7. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok;
  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2023-2032.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Wójt Gminy Gąsawa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 5 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

Wójt Gminy Gąsawa ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wzór Wniosku o dofinansowanie w ramach Programu zamieszczono poniżej. Termin naboru ogłasza się od dnia 23 grudnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku. Dofinansowaniu podlegać będzie min: wymiana źródła ciepła, termomodernizacja, wymiana okien i drzwi w wyodrębnionych księgą wieczystą lokalach mieszczących się w budynkach wielorodzinnych. Aby uzyskać dofinansowanie spełnić należy wszystkie kryteria zapisane w Programie Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie. Dofinansowanie beneficjentom ostatecznym udzielane będzie do wyczerpania dedykowanych środków przyznanych Gminie Gąsawa według kolejności zgłoszeń.
Bliższych informacji udziela p. Marcin Katulski, pokój nr 6, tel. 730 987 569

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

Załączniki:
Opis programu
Wniosek o dofinansowanie
Wzór umowy
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Wniosek o płatność dotacji
Wzór protokołu końcowego