UWAGA
INFORMUJEMY, ŻE DOSTĘPNA JEST JUŻ APLIKACJA DO ZGŁASZANIA SUSZY ROLNICZEJ 2023 (link poniżej)

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia - co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych - od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nieobowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania od 22.07.2023 do 31.07.2023 (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy). Wnioski składa się pisemnie (na formularzu załączonym poniżej) w siedzibie Urzędu Gminy w Gąsawie, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa (pokój nr 6). Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane.

Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023, umowa ubezpieczenia upraw (jeśli była zawarta).

Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie:

  1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.
  2. Umowa ubezpieczenia upraw - w przypadku, gdy uprawy są ubezpieczane.
  3. Powinna być znana liczba zwierząt gospodarskich w rozbiciu na ich wiek.

Bliższe informacje na temat zgłaszania suszy 2023 i spraw związanych z Gminną Komisją Suszową uzyskać można pod numerami telefoów (52) 303 32 35 lub 730 987 569 oraz w pokoju nr 6 w siedzibie Urzędu Gminy w Gąsawie.

Wniosek - wersja DOC
Wniosek - wersja PDF