ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LVIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
  2. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gąsawa;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok;
  5. powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Żninie;
  6. ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji stałych i pozostałych radnych;
  7. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok;
  8. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2023 - 2032.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gąsawa za rok 2022:
  1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2022 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego:
  1. wprowadzenie;
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  3. wniosek Komisji Rewizyjnej;
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gąsawa z działalności finansowej za rok 2022;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2022 rok;
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2022 rok;
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik