Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 26 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
  2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gąsawa,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,
  4. powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Żninie,
  5. ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji stałych i pozostałych radnych,
  6. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok,
  7. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2023 - 2032.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym gminy za 2022 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego:
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.