ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO,

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art 13,14, 16, 17 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

ustala regulamin dla konkursu ofert nr 27/2019

 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2019 roku, dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą:

„FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA

 KUJAWSKO-POMORSKIEGO”

pobierz Regulamin