ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO,

działając na podstawie art. 11, 13,14, 15, 16 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 14/2018

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2018 roku, dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą:

„FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA

 KUJAWSKO-POMORSKIEGO”

 

R E G U L A M I N

otwartego konkursu ofert nr 14/2018

Rozdział I

Rodzaje zadań objęte konkursem

 1. Celem otwartego konkursu ofert nr 14/2018 jest podniesienie jakości współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz wymiana informacji związanych z działalnością trzeciego sektora w regionie.
 1. W ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2018 przewiduje się dofinansowanie zadania jednorocznego polegającego na organizacji konferencji pod nazwą „XIX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, spełniającej następujące warunki:
 • Forum zostanie zorganizowane nie później niż do dnia 15 czerwca 2018 , odbędzie się we Włocławku i będzie miało zasięg regionalny;
 • do uczestnictwa w Forum uprawnione będą wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • uczestnictwo w Forum będzie bezpłatne;
 • w czasie poprzedzającym Forum zostanie przeprowadzona VIII edycja konkursu,
  „Wolontariat w akcji”, której rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 maja 2018 r. Podczas Forum zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody pieniężne oraz dyplomy uznania;
 • założenia programowe Forum oraz regulamin konkursu pn. „Wolontariat w akcji” zostaną uzgodnione z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowych
  w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział II

            Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

 1. Na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z projektem budżetu Województwa na rok 2018, zgodnie z projektem budżetu województwa na rok 2018, planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 135 000,00 zł, w tym na zadanie pod nazwą „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” 30 000,00 zł, (na zadanie pod nazwą – „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-
  doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych” – konkurs nr 12/2018
  – 20 000,00 zł, na zadanie pod nazwą – „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” – konkurs nr 13/2018
  – 85 000,00 zł).
 1. W roku 2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, przeznaczono kwotę 135 000,00 zł. Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2017 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

Rozdział III

Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), przyjętych uchwałą Nr 47/2136/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 1. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się jedynie oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 (in.: stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) i posiadają zapisy w regulaminie działalności wymagane w rozdziale 6 ww. ustawy) oraz w ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 1. Dotacja udzielana ze środków budżetu województwa w ramach konkursu ofert  nr 14/2018 na realizację jednego zadania nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 zł.
 1. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 1. Oferenci mają możliwość wniesienia, w ramach udziału własnego, pozafinansowego wkładu osobowego (w formie świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) oraz wkładu rzeczowego (przedmioty służące realizacji projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie).
 1. Zasady kalkulacji wkładu osobowego i rzeczowego szczegółowo określają § 2 ust. 9, 9a, 9b procedur, przyjętych uchwałą Nr 47/2136/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 1. Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są
  w § 4 ust. 3 ww. procedur. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji
 1. Z dotacji udzielonej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego nie mogą być pokrywane wydatki wymienione w § 4 ust. 4 ww. procedur.

Rozdział IV

Termin i warunki składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną[1] zgodną z wersją elektroniczną

 

w terminie do 12 lutego 2018 r. do godz. 15.30

pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego
 Funduszu Społecznego i Zdrowia

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

lub osobiście do  Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń  (Punkt Informacyjno-Podawczy -  parter)

O zachowaniu terminu decyduje łącznie:

 • data oraz godzina złożenia oferty w Generatorze ofert,
 • data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 12 lutego 2018 r.).
 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Generatora ofert dostępnego na stronie www.generatorofert2018.kujawsko-pomorskie.pl (nowa edycja)[2] oraz na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce/Generator ofert 2018).

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej lub z inną sumą kontrolną niż nadaną przez Generator ofert, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 1. Oferta w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną musi być podpisana czytelnie przez osobę lub osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu/regulaminu działalności lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów. Oferta winna być połączona wraz zzałącznikami w sposób trwały.
 1. Oferenci mogą złożyć ofertę wspólną zgodnie z art. 14 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę wspólną należy złożyć w sposób wskazany w ust. 1.
 1. Do oferty składanej w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora, należy załączyć [3]:
  • kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (z podaniem nazwisk i funkcji osób upoważnionych do składania oświadczeń woli), np. dekret biskupi;
  • w przypadku stowarzyszeń zwykłych, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach  i posiadają zapisy w regulaminie działalności wymagane w rozdziale 6 ww. ustawy – regulamin działalności stowarzyszenia;
  • inne dokumenty, jeśli są wymagane:
 2. szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta;
 3. pełnomocnictwa udzielone przez zarząd główny w przypadku składania oferty przez terenowe oddziały organizacji, które nie posiadają osobowości prawnej;
 4. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w ust.4;
 5. umowę partnerską, oświadczenie lub list intencyjny w przypadku projektów z udziałem partnera;
  • kopię umowy lub statutu w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Załączniki do oferty w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z Generatora winny być podpisane lub, jeśli są w formie kserokopii, potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz
  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
 1. Na konkurs nr 14/2018 uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż jedną ofertę na realizację zadania. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana[4], jako niespełniająca warunków formalnych konkursu.
 1. Złożenie oferty na niniejszy konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią regulaminu konkursowego nr 14/2018                                oraz obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych, o których mowa w Rozdziale III ust.1.   
 1. Nie można składać tej samej oferty na inny otwarty konkurs ofert ogłaszany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ta sama oferta nie może też być przedmiotem wniosku o dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 1. Na zadanie, które otrzymało dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferent nie może otrzymać innych dodatkowych środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział V

Termin i warunki realizacji zadania

 1. W przypadku zadań jednorocznych - zadanie, na które jest składana oferta, winno być wykonane w roku 201 Umowa może obowiązywać strony od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym to oferent określa termin realizacji zadania – ramy czasowe (datę rozpoczęcia i zakończenia zadania), w których będą dokonywane wydatki na realizację zadania, mając na uwadze, że:
  • wydatki z przyznanej dotacji mogą być ponoszone od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa uchwały o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr  14/2018 i przyznaniu dotacji na ww. zadanie;
  • przed datą rozstrzygnięcia konkursu mogą być ponoszone wydatki tylko ze środków własnych lub z innych źródeł;
  • dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2018
 1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
  w ofercie/korekcie realizacji zadania.
 1. merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji, winny być zgłaszane do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowiaw formie pisemnej z prośbą o akceptację.

Rozdział VI

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 45 dni od ostatniego dnia składania ofert,  z zastrzeżeniem, że jeżeli na konkurs wpłynie 100 lub więcej ofert, termin wydłuża się do 60 dni od ostatniego dnia składania  
 1. Do oceny merytorycznej ofert złożonych na konkurs, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powoła komisję i określi tryb jej pracy.
 1. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej oferty przez komisję konkursową będzie uznanie oferty za spełniającą następujące wymogi formalne:
 • oferta została złożona za pośrednictwem Generatora ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną;
 • oferta została złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego, będącego przedmiotem konkursu i zgodna jest z odpowiednim zapisem                                     w statucie/regulaminie działalności;
 • złożenie oferty nastąpiło w terminie wskazanym w regulaminie konkursu:
  1. w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora ofert do godziny 30 w dniu  12 lutego 2018 r.,
  2. w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora ofert zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną nastąpiło do 12 lutego 2018 r.;
 • dołączono do oferty złożonej w wersji papierowej wymagane regulaminem załączniki określone w rozdziale IV ust. 5;
 • oferta w wersji papierowej została podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu/regulaminu działalności lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz
  i zaciągania wjego imieniu zobowiązań finansowych;
 • zgłoszono w ofercie zadanie zgodne z celami i założeniami konkursu;
 • poprawnie wypełniono oświadczenia wymagane wzorem oferty;
 • zachowano górną granicę wnioskowanej dotacji na dany rok, określonej regulaminem konkursu, 30 000,00 zł;
 • zadeklarowano dostępność[5] lub uzasadniono niemożność zapewnienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. [6]
 1. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, o których mowa
  w  rozdziale VI ust. 3 pkt 4, 5, 7 i 9 w terminie 7 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl wykazu ofert, w których stwierdzono ww. uchybienia. Brana pod uwagę jest data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana. Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne zostanie zamieszczony na stronie internetowej w ciągu 21 dni od ostatniego dnia składania ofert i przekazany Oferentom drogą mailową.
 1. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu na podstawie kryteriów zawartych w karcie oceny zadania publicznego, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Nr 47/2132/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zarekomenduje Zarządowi Województwa zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
 1. W 2018 r. punkty za kryterium strategiczne, o którym mowa w karcie oceny, otrzymują organizacje, których siedziba mieści się na terenie powiatu radziejowskiego, mogileńskiego, wąbrzeskiego, grudziądzkiego i rypińskiego.
 2. Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które
  spełniły kryteria oceny formalnej oraz w ocenie merytorycznej uzyskały nie mniej niż 28 punktów.
 1. Ostateczną decyzję o wyborze zadań oraz wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie uchwały. Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 1. O wynikach postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą tradycyjną bądź elektroniczną). Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną również na stronie            internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ngo.kujawsko-pomorskie.pl.oraz BIP zakładka organizacje pozarządowe.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o której mowa w rozdziale VI ust. 8, stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania
  i rozliczenia zadania. Ramowy wzór umowy znajduje się na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl.
 1. Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 1. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa, zobowiązany jest do:
  • zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także
   w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach
   i własnych stronach internetowych herbu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez  Województwo Kujawsko-Pomorskie (szczegółowe wymogi promocji będą określone w umowie z oferentem),
  • wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 1. W celu informowania o prowadzonych działaniach zaleca się przesyłanie informacji prasowej oraz materiałów graficznych i filmowych dotyczących realizowanego zadania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

[1] Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez Generator ofert po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk złożonej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz przesłać wraz załącznikami na adres wskazany w regulaminie konkursu. 

[2] W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia Generatora ofert, dopuszcza się złożenie oferty/korekty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej - informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

[3] Do wersji elektronicznej oferty, złożonej za pomocą Generatora, nie ma obowiązku załączenia poniższych załączników.

[4] Dotyczy to również sytuacji, kiedy oferent złoży dwie (lub więcej) tożsame lub różne oferty na to samo zadanie zarówno za pomocą Generatora jak i w formie papierowej.

[5] Przez zadeklarowanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami rozumie się zadeklarowanie możliwości udziału w zadaniu osób z niepełnosprawnością w sposób pośredni np. widz lub bezpośredni np. uczestnik konferencji, która odbędzie się w miejscu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

[6] Przez uzasadnienie niemożności zapewnienia dostępu  rozumie się brak możliwości zapewnienia udziału w zadaniu osobom z niepełnosprawnościami ze względu na szczególny charakter prowadzonych działań lub ograniczony zasięg oddziaływania zadania (np. niektóre: projekty wydawnicze, wyjazdy zagraniczne, zawody sportowe, narady specjalistów itp.).