Zawiadamiam, że zwołuję VII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 09:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następująctm porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gąsawa;
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drewno;
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2015 r. poz. 139) oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Gmina Gąsawa informuje o zakazie używania wody pitnej na cele inne niż socjalno-bytowe.

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody, Gmina Gąsawa wprowadza zakaz używania wody pitnej do:
- podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych, upraw działkowych rolnych i sadowniczych,
- napełniania basenów.

Zakaz obowiązuje aż do dnia odwołania na terenie gminy Gąsawa.

Nieprzestrzeganie w/w zakazu spowoduje zastosowanie kar w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie o wykroczeniach.

Ponadto informuje się, iż korzystanie z hydrantów w celach innych, niż ochrona przeciwpożarowa jest zabronione i podlega karze grzywny. Niedopuszczalne jest korzystanie z hydrantów m. in. do podlewania, napełniania stawów i opryskiwaczy.

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2021 r. przywrócona zostanie bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i mediacji w Gąsawie, Janowcu Wielkopolskim, Łabiszynie i Żninie. Punkty te czynne będą wg dotychczasowego harmonogramu:

Gąsawa, ul. Leszka Białego 6 (hala sportowa)

 • wtorek: 8:00 – 12:00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żninie przesyła rozporządzenie Nr 4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie ustalenia środków zmienjszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienie środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utzymujących drób na terenie powiatu żnińskiego.

Treść rozporządzenia dostępna tutaj.

ZAKAZ WPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH, ROZTOPOWYCH ORAZ DRENAŻOWYCH DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm) obowiązuje zakaz wprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 28 ust. 4a w/w ustawy, wprowadzanie wód opadowych, roztopowych lub drenażowych do kanalizacji sanitarnej stanowi wykroczenie i podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny do 10000 zł.

W celu wyegzekwowania przestrzegania wskazanego zakazu prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji, z których dokonuje się wprowadzenia do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, roztopowych, będących skutkiem opadów atmosferycznych oraz wód drenażowych. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne odprowadzanie wód opadowych, roztopowych lub drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej zostaną wyciągnięte stosowne konsekwencje. Zakład wzywa właścicieli posesji, z których wody opadowe, roztopowe bądź drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Art. 28 ust. 4a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie
/-/ Leszek Kuchciński