Zawiadamiam, że zwołuję VIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następująctm porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów;
  • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gąsawa na rok szkolny 2021/2022;
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik