Informacja

Zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  2. ustalenia regulaminu przewozów w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Gąsawa,
  3. ustalenia ceny biletów opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gąsawa,
  5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Gąsawa prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa,
  6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin,
  7. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok,
  8. rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku,
  9. rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 roku,
  10. rozpatrzenia wniosku,
  11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
  12. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok,
  13. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030,
  14. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gąsawie na 2021 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji
Leszek Kranz