Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), Urząd Gminy w Gąsawie informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z wejściem w życie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2020 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów z uprawnionym podmiotem (wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy w Gąsawie oraz na stronie internetowej www.gasawa.bip.net.pl w zakładce Gospodarka Odpadami).

W dniu 6 lipca 2020 roku Urząd Gminy w Gąsawie odwiedziła Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewa Kozanecka. Podczas spotkanie z Wójtem Gminy Gąsawa Panem Błażejem Łabędzkim oraz radnym Rady Gminy w Gąsawie Panem Pawłem Brzykcym omówiono bieżące sprawy dotyczące nasze gminy.

Loga funduszy europejskich

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" podpisana została umowa pomiędzy Gminą Gąsawa a Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie pod nazwą "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

Otrzymane bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup nowoczesnego sprzęt komputerowego wraz z oprogramowaniem. Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Laptopy trafią do naszych szkół podstawowych, a dyrektorzy placówek wypożyczą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.