Ulotka w wersji pdf dostępna tutaj.

Wójt Gminy Gąsawa przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (również tych niezamieszkałych), zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).

Opady śniegu oraz utrzymująca się niska temperatura powodują utrudnienia w poruszaniu się i stanowią zagrożenie wystąpienia wypadku. Niedopełnienie przez właścicieli ww. obowiązków podlegać może karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie gminy Gąsawa jest naszym wspólnym obowiązkiem. Dlatego apeluję do Państwa o odśnieżanie wszystkich chodników położonych bezpośrednio przy granicy należących do Państwa nieruchomości.

W dniu 14 grudnia br. wizytę w naszej gminie złożyła Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewa Kozanecka. Podczas spotkania w urzędzie Pani Poseł przekazała na ręce Wójta Gminy Gąsawa Pana Błażeja Łabędzkiego symboliczny czek na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych termomodernizacji pięciu budynków stanowiących własność Gminy Gąsawa.

W trakcie wizyty Pani Poseł miała okazję zobaczyć zrealizowane w tym roku inwestycje, które również dofinansowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa – zmodernizowaną stację uzdatniania wody i wyremontowaną halę sportową.

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że dnia 15 grudnia 2020 r. (wtorek) w godzinach 9:00 – 13:00 z uwagi na budowę nowego odcinka sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców ul. Słonecznej oraz mieszkańców ul. Ogrodowej do wysokości skrzyżowania z ul. Sportową w Gąsawie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Kierownik ZRP w Gąsawie
/-/ Leszek Kuchciński

Gmina Gąsawa dzięki dobrej współpracy i zdecydowanym działaniom Wójta Gminy Gąsawa i Rady Gminy w Gąsawie, przy wydatnym wsparciu Pani Poseł Ewy Kozaneckiej zrealizowała znaczące inwestycje. Mowa tu o:

Rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie wraz z wyposażeniem
wartość całkowita inwestycji: 2.915.032,34 zł
wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 1.994.203,00 zł

Remoncie budynku hali sportowej w Gąsawie
wartość całkowita: 1.984.496,00 zł
wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 945.200,00 zł - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 678.740,00 - Fundusz Inwestycji Lokalnych