Loga funduszy europejskich

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" podpisana została umowa pomiędzy Gminą Gąsawa a Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie pod nazwą "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

Otrzymane bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup nowoczesnego sprzęt komputerowego wraz z oprogramowaniem. Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Laptopy trafią do naszych szkół podstawowych, a dyrektorzy placówek wypożyczą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

W piątek 24 kwietnia br. Urząd Gminy w Gąsawie odwiedziła Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kozanecka. Podczas wizyty Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki podziękował Pani Poseł za zaangażowanie w bieżące problemy naszej gminy i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie wraz z wyposażeniem, dz. nr 428" w kwocie 2 mln zł.

Ponadto Pani Poseł na rzecz Urzędu Gminy przekazała maseczki oraz przyłbice ochronne.
Serdecznie dziękujemy!