Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 7 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 8:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego dotycząca:
  1. sprzedaży nieruchomości gruntowej działka numer 11/33 o powierzchni 0,0116 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo (miejscowość Ostrówce);
  2. sprzedaży nieruchomości gruntowej rolnej obręb ewidencyjny Obudno działka numer 87 o powierzchni 1,4400 ha;
  3. nieodpłatne przekazanie nieruchomości działka numer 99/6 położonej w Chomiąży Szlacheckiej;
  4. nieodpłatne przekazanie nieruchomości działka numer 7/1 o powierzchni 0,2855 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe z przeznaczeniem pod drogę.
 3. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych;
  2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Gąsawa położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewy;
  3. emisji obligacji komunalnych;
  4. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2024 rok;
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2024-2036.
 4. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy Gąsawa za 2023 rok oraz opinia komisji rewizyjnej.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.